Zásady ochrany osobných údajov a práva dotknutých osôb

Informácie k spracovaniu osobných údajov

Spoločnosť Mikon spol. s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“) so sídlom Pruské 119, 018 52 Pruské, IČO 31 560 903 dbá o ochranu osobných údajov, ktoré nám ako dotknutá osoba odovzdávate. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracovávame zodpovedne, transparentne a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len „nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len zákon o ochrane osobných údajov“).
V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť.
Prevádzkovateľ zriadil inštitút zodpovednej osoby v zmysle nariadenia.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Ing. Andrej Crkoň
Email: crkon.andrej@mikon.eu
Tel. č. : +421 903 108 804

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Mikon spol. s.r.o.
Pruské 119
018 52 Pruské

Práva dotknutých osôb:
1. Právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 Nariadenia).

Vaším právom je požiadať prevádzkovateľa o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a na aký účel o vás spracovávame. Tieto informácie vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych situáciách najneskôr v lehote 90 dní. O predĺžení lehoty v mimoriadnych prípadoch vás budeme včas informovať.
Ak budete požadovať oznámenie informácií, ktoré o vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie na vašu identifikáciu, než vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame k vašej osobe.
Naším právom potom je odôvodnene zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko získateľné (typicky zo záložných systémov, archiválií a pod.).
Ak ste podali žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob doručenia.

2. Právo na opravu (čl. 16 Nariadenia)

Pretože sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napríklad zmena Priezviska), budeme radi, ak nás informujete, že u vás nastala nejaká zmena, tak aby sme vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom. Podanie informácie o zmene údajov je potrebné na to, aby sme mohli riadne vykonávať svoju činnosť prevádzkovateľa.
S tým súvisí aj Vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás evidujeme. Ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu.

3. Právo na výmaz (čl. 17 Nariadenia)

Máte právo, aby sme osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, bez zbytočného odkladu vymazali, ak je naplnený niektorý z nasledovných dôvodov:

 • Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali
 • Odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, ak neexistuje iný právny základ na spracúvanie
 • Ako dotknutá osoba namietate voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie
 • Osobné údaje sa spracovali nezákonne
 • Osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky
 • Osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb Informačnej spoločnosti podľa čl. 8 Nariadenia alebo § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov
Toto právo sa neuplatňuje, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné napríklad na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického záujmu, či na štatistické účely, na preukazovanie uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

4. Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 Nariadenia)

Máte právo na obmedzenie spracovania osobných údajov v nasledovných prípadoch:

 • Napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov
 • Spracúvanie je protizákonné a vy ako dotknutá osoba namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia
 • Vaše osobné údaje už ako prevádzkovateľ nepotrebujeme na účely spracúvania, ale potrebujete ich ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
 • Namietate voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi ako dotknutej osoby
Ak dôjde k obmedzeniu spracúvania osobných údajov ako prevádzkovateľ takéto údaje môžeme len uchovávať alebo spracúvať na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, na ochranu práv iných osôb alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu. Iné spracúvanie je možné len so súhlasom dotknutej osoby.
Ak by malo dôjsť k zrušeniu obmedzenia spracúvania osobných údajov, dotknutú osobu budeme vopred informovať.

5. Právo na prenosnosť údajov (čl. 20 Nariadenia)

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás evidujeme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na základe vašej žiadosti môžu byť tieto dáta odovzdané inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
Právo na prenosnosť osobných údajov je možné uplatniť iba za predpokladu, že:

 • Spracúvanie zakladá na právnom základe súhlas alebo zmluva a
 • Spracúvanie je vykonávané automatizovanými prostriedkami
6. Právo namietať (čl. 21 Nariadenia)

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou SR a Únie, máte právo vzniesť námietku a my následne preveríme oprávnenosť vašej požiadavky. V okamihu podania námietky bude spracovanie vašich osobných údajov obmedzené, dokiaľ nebude overené, či je námietka oprávnená. Informujeme vás, že vaším právom je obrátiť sa tiež s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, na príslušný dozorný Úrad na ochranu osobných údajov na adrese:
Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika.

7. Právo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú.
Uvedené sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Vami ako dotknutou osobou a prevádzkovateľom
povolené právom Únie alebo právom SR, ktorému ako prevádzkovateľ podliehame a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu Vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov ako dotknutej osoby
založené na Vašom výslovnom súhlase

8. Právo na odvolanie súhlasu (čl. 7 Nariadenia)

V prípade, ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.
Súhlas možno odvolať rovnakým spôsobom ako bol udelený. Zároveň súhlas môžete odvolať aj:

 • Emailovou správou zaslanou zodpovednej osobe  crkon.andrej@mikon.eu
 • Telefonicky na telefónnom čísle +421 903 108 804
 • Zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu na obálke „GDPR odvolanie súhlasu“
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Zabezpečenie vašich osobných dát
Dovoľte, aby sme Vás informovali, že ako prevádzkovateľ dbáme na bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše údaje dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K vašim osobným údajom, ktoré sme od vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neodovzdávame ich bez vášho súhlasu ďalším subjektom na ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.

Webové stránky – súbory protokolov
Ak pristúpite na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracovávame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme patrí:

 • Vaša Adresa IP
 • Otváraná stránka nášho webu
 • Kód odpovede http
 • Identifikácia vášho prehliadača
Tieto informácie spracovávame po dobu maximálne jedného roka a len na účely našej právnej ochrany.

Súbory cookie
Keď navštívite naše webové stránky, ste informovaní, že využívame technológie na zhromažďovanie a ukladanie informácií pomocou súborov cookie do vášho zariadenia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nikam neodosielame, tieto súbory môžete z prehliadača odstrániť, alebo ich využitie zakázať úplne. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne vaše osobné údaje, bez týchto súborov však nedokážeme zaistiť plnohodnotnú funkčnosť webových stránok.

Odovzdávanie osobných údajov do tretích krajín
K odovzdávaniu osobných údajov sprostredkovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách nedochádza.

sk_SKSK