Home  |  English  |  Deutsch

 

 
  Hlavné oblasti výroby
  Sytém riadenia kvality
  Nájdete nás
  Kontakt
  Kariéra
  Realizácia investičného projektu spolufinancovaného z EÚ
Realizácia vzdelávacieho projektu spolufinancovaného z ESF
 
 

 V Ý Z V A

 n a      p r e d k l a d a n i e     p o n ú k 

 

NADLIMITNÁ zÁkazka

zadávaná postupom zadávania

podprahových zákaziek

v súlade s § 7 ods. 1 písm. a) bod 2 a  § 25 ods. 2 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

NEPRIORITNÉ SLUŽBY

t. z. služby uvedené v prílohe č. 3  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

 

 

NÁZOV Verejnej Zákazky:

„Vzdelávanie zamestnancov spoločnosti MIKON, spol. s r.o.“

 

 

 

 

A. Identifikácia osoby zadávajúcej zákazku podľa §7 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:   

 

MIKON spol. s r.o.

Sídlo: Trenčianska 452, 020 01 Púchov

Zastúpenie:        Ing. Miroslav Crkoň, konateľ

IČO: 31 560 903,

Spoločnosť je zapísaná: v OR Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č.:1937/R

Tel.: 042/4450 344
Fax: 042/4691 719
E-mail: mikon@mikon.eu

Http://   www.mikon.eu                 

 (ďalej v texte len: „verejný obstarávateľ“ alebo „obstarávateľ“)

 

B.     Predmet obstarávania:

         Kód predmetu zákazky zo Spoločného  slovníka obstarávania (CPV)

 

Hlavný slovník CPV

Doplnkový slovník CPV

Hlavný predmet obstarávania

80511000-9

 

Ďalšie predmety obstarávania

79633000-0

 

 

 

            Opis služieb:

 

Predmetom obstarávania je poskytnutie služieb - vzdelávacie aktivity pre projekt: Rozvoj manažérskych, jazykových, IT zručností a outplacementu pre zamestnancov spoločnosti MIKON spol. s r. o.“.  Predmetom obstarávania je poskytnutie všetkých služieb a dodanie všetkých tovarov uvedených v  súťažných podkladoch (v uvedených počtoch jednotiek) a to za podmienok bližšie uvedených podkladoch (najmä v časti B.3).

 

Predpokladaná hodnota zákazky je: 374.560,- € bez DPH. Z toho:

 

Aktivita č. 1 :Manažérske vzdelávanie

( Manažérske zručnosti)

72.800,00€

Moduly:

 

1.1. Základy controllingu

 

1.2. Operatívny controlling

 

1.3. Nákladový controlling

 

1.4. Manažment zmeny podnikovej kultúry ako mäkkého 

       faktora riadenia

 

1.5. Manažment pracovných výkonov –techniky a prístupy

 

1.6. Manažérske finančníctvo

 

1.7. Leadership

 

1.8. Time manažment

 

Aktivita č. 2: Outplacement

109.040,00€

Aktivita č. 3: IT zručností

( vzdelávanie IT zručností)

40.000,00€

Moduly:

 

3.1. MS Word  – pokročilí

 

3.2. MS Excel  - pokročilí

 

3.3. MS Access – začiatočníci

 

3.4. Vnútropodnikový informačný systém

 

Aktivita č. 4: Jazykové vzdelávanie

( vzdelávanie jazykových zručností)

59.760,00€

Moduly:

 

4.1. Anglický jazyk

 

4.2. Nemecký jazyk

 

Aktivita č. 5: Akadémia majstrov

8.960,00€

Moduly:

 

5.1. Finančný manažment pre nefinančných manažérov

 

5.2. Vnútropodniková komunikácia v krízovom období

 

5.3. Motivácia počas hospodárskej recesie

 

5.4. Emocionálna inteligencia

 

Aktivita č. 6: Kvality manažment

( vzdelávanie v oblasti kvality manažmentu )

84.000,00€

Moduly:

 

6.1. Plánovanie kvality

 

6.2. Parametre kvality

 

6.3. Marketingový prieskum kvality

 

6.4. Projektovanie procesov vývoja v čase a priestore

 

6.5. Normatívne zabezpečenie kvality

 

6.6. Riadenie kvality

 

6.7. Materiálové zabezpečenie kvality

 

6.8. Vstupná technická kontrola kvality

 

6.9. Zdokonaľovanie kvality

 

6.10. Výstupná kontrola kvality výroby

 

 

 

Všetky vyššie uvedené ceny sú bez DPH.

    

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

 

 

 

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EÚ,  štátneho rozpočtu SR (t. z. spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom) a z prostriedkov verejného obstarávateľa.

 

 

        S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o poskytovaní služieb v oblasti vzdelávania podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Miesto dodania predmetu zákazky – poskytovania služieb:

a)     jazykové vzdelávanie bude prebiehať v sídle verejného obstarávateľa

b)       všetky ostatné školenia budú prebiehať mimo sídla verejného obstarávateľa.

Podrobnosti sú uvedené v časti B.1, resp. B.3 súťažných podkladov.

 

      Trvanie zmluvy alebo lehota na dodania predmetu zákazky:

  

Názov aktivity

Začiatok realizácie aktivity

Ukončenie realizácie aktivity

Manažérske vzdelávanie

( manažérske zručnosti )

09/2010

01/2012

OUTPLACEMENT

08/2010*

01/2012

IT zručností

( vzdelávanie IT zručností)

10/2010

01/2012

Jazykové vzdelávanie

( vzdelávanie jazykových zručností)

08/2010*

01/2012

Akadémia majstrov

09/2010

01/2012

Kvality manažment

( Vzdelávanie v oblasti kvality manažmentu)

09/2010

01/2012

* Verejný obstarávateľ oznámil poskytovateľovi NFP zmenu v časového rámca realizácie projektu pri aktivite – kurz OUTPLACEMENT a kurz Jazykové vzdelávanie. Po odsúhlasení zmeny bude termín začiatku realizácie aktivity oznámený uchádzačovi a uchádzač bude poskytovať služby v tomto upravenom termíne. Obdobne by sa postupovalo aj v prípade, ak by zmluva s úspešným uchádzačom bola uzavretá v termíne, pre ktorý by nebolo možné začať ani iné kurzy v pôvodne plánovanom termíne (verejný obstarávateľ by požiadal o zmenu časového rámca realizácie projektu pri dotknutých aktivitách a po odsúhlasení zmeny by bol termín začiatku realizácie aktivity oznámený uchádzačovi a uchádzač bude poskytovať služby v tomto upravenom termíne.

 

 

           

C.    Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti:

 

1.  Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 26, resp. § 99 zákona o verejnom obstarávaní (týkajúce sa osobného postavenia):

 

 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1  zákona o verejnom obstarávaní a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií, požadovaných v nasledovných bodoch:

 

1.1       výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu 24.09.2010, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za  trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti alebo za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin  založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny

 

1.2       výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu 24.09.2010, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,

 

1.3       potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu 24.09.2010, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

 

1.4       potvrdením Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu 24.09.2010, že nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

 

1.5       potvrdením príslušnej zdravotnej poisťovne (poisťovní), nie starším ako tri mesiace ku dňu 24.09.2010, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

 

1.6       potvrdením miestne príslušného daňového úradu  nie starším ako tri mesiace ku dňu 24.09.2010, že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

 

1.7       dokladom o oprávnení dodávať tovar, poskytovať služby alebo uskutočňovať stavebné práce, ktorý je predmetom tejto zákazky.

 

1.8  Uchádzač môže doklady uvedené v bode 1.1 až 1.7 nahradiť predložením overenej kópie platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní.

        

1.9  Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov podľa bodov 1.1 až 1.7 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, môže ich  nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine svojho sídla. V prípade, ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajne pôvodu alebo sídla uchádzača alebo záujemcu.

 

      1.10    Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

 

2.   Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, ktorými preukazuje finančné a ekonomické postavenie podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní:

 

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné alebo ekonomické postavenie:

2.1  Vyjadrenie banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu 24.09.2010. Verejný obstarávateľ požaduje takéto vyjadrenie od každej banky, v ktorej má uchádzač vedený účet.  V prípade, ak sa banka vyjadrí negatívne, bude uchádzač vylúčený.  

 

Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie (podpísané osobou/osobami oprávnenou zastupovať uchádzača), v ktorom presne uvedie, v ktorých bankách má vedený účet (vymenuje všetky banky) a že nemá vedený účet v inej banke.

        Vyjadrenie banky a čestné vyhlásenie požaduje verejný obstarávateľ predložiť v originálnom rovnopise alebo v jeho úradne overenej fotokópii.  

 

    2.2.   Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka (t. z. v  oblasti vzdelávania), za posledné tri hospodárske roky (2007-2009), za ktoré sú dostupné v závislosti  od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti (t. z. ak podniká kratšie tak od začiatku podnikania).

 

            2.2.1. Verejný obstarávateľ požaduje resp. stanovil podmienku na preukázanie finančného postavenia a to, aby minimálna výška dosiahnutého obratu v  oblasti vzdelávania v súčte za posledné tri hospodárske roky (2007-2009) alebo ak podniká kratšie tak od začiatku podnikania, bola u uchádzača vyššia ako  900.000,- € bez DPH (slovom deväťstotisíc EUR).  V prípade skupiny sa minimálna výška obratu týka skupiny ako celku.

            2.2.2  Uchádzač preukáže túto skutočnosť  nasledovnými dokladmi:

2.2.2.1  predložením originálu čestného vyhlásenia o tom, že v súčte za posledné tri hospodárske roky (2007-2009) alebo ak podniká kratšie tak od začiatku podnikania, bol u uchádzača obrat v  oblasti vzdelávania vyšší ako  900.000,- € bez DPH  a 

1.          účtovnými závierkami za roky 2007,2008 a 2009 (nemusia byť overené). Na účtovej závierke musí byť potvrdenie o tom, že bola v tomto znení predložená aj príslušnému daňovému úradu (t. z. pečiatka daňového úradu o prijatí tejto závierky), v prípade, ak to nie je možné, doloží uchádzač potvrdenie daňového úradu o odvedenej dani z príjmov alebo iný doklad o tom, že účtovná závierka bola v tomto znení predložená daňovému úradu (napr. potvrdenie o odoslaní – podací lístok z pošty a pod.), prípadne predloží doklad ekvivalentný podľa práva EÚ.

2.2.2.3.1  Uchádzač, ktorý vedie jednoduché účtovníctvo predloží z účtovnej závierky výkaz príjmov a výdavkov a výkaz o majetku a záväzkoch,

2.2.2.3.2  Uchádzač, ktorý vedie  podvojné účtovníctvo predloží z účtovnej závierky súvahu a výkaz ziskov a strát.

2.2.2.3   Uchádzač zároveň vo svojej ponuke predloží ako doklad preukazujúci obrat fotokópie faktúr (nemusia byť overené) vystavených uchádzačom v období za posledné tri hospodárske roky (2007-2009) alebo  ak podniká kratšie tak od začiatku podnikania, ktorých súčet dosiahne min. požadovanú výšku  200.000,- € bez DPH a ktorých predmetom boli služby týkajúce sa realizácie vzdelávania. Z fotokópií faktúr musí byť preukázateľné, že sú evidované v účtovníctve uchádzača (napr. pečiatka zaúčtovania, vyznačená predkontácia a pod.).

 

2.3         Uchádzač  môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať (napr. zmluvami),  že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Podmienky uvedené vyššie v tomto bode musia byť však splnené (t. z. napr. musia byť predložené faktúry v minimálnej výške, účtovné závierky aj za túto osobu a podobne).

 

 

3. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, ktorými preukazuje technickú   alebo odbornú spôsobilosť § 28 zákona o verejnom obstarávaní :

 

Uchádzač v  ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje  (odbornú) technickú spôsobilosť na poskytnutie služby:

 

3.1. Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služieb, s uvedením vzdelania a dĺžky odbornej praxe pri činnostiach, ktorých vykonávanie je predmetom zákazky. Zoznam zamestnancov (s uvedením údajov podľa § 32 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní – t. z. s uvedením mena, priezviska a potrebnou odbornou kvalifikáciou) požaduje verejný obstarávateľ predložiť v ponuke v originálnom rovnopise a potvrdený štatutárnym orgánom, prípadne inou osobou oprávnenou konať v mene a na zodpovednosť uchádzača, t.j. napr. v zmysle aktuálneho výpisu spoločnosti z obchodného registra, príp. v zmysle plnej moci predloženej v ponuke.

 

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služieb preukáže uchádzač ďalej tým, že je povinný ku každej vzdelávacej aktivite uviesť mená verejným obstarávateľom požadovaného počtu odborných garantov (t. z. lektorov vykonávajúcich školenia) pre vzdelávaciu aktivitu.

        Odbornú kvalifikáciu a prax (spôsobilosť) odborného garanta/garantov pre jednotlivé vzdelávacie aktivity uchádzač ďalej preukáže predložením všetkých týchto dokladov:

-          profesného životopisu garanta s vlastnoručným podpisom garanta (lektora),

-          preukázaním praxe minimálne 3 roky v oblasti vzdelávania, so zoznamom minimálne 5 referencií o zrealizovaní predmetnej vzdelávacej aktivity,  kde uvedie názov organizácie, pre ktorú bolo školenie vykonávané, obsah/popis školení, rozsah školení (počet dní/hodín), obdobie realizácie, meno a priezvisko  kontaktnej osoby zákazníka, telefón a e-mail. (tieto informácie sa vyžadujú aktuálne pre prípad overenia referencie).

-           fotokópie dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s tým, že pri jazykovom vzdelávaní sa vyžaduje minimálne 2. stupeň vysokoškolského vzdelania alebo doklad o vykonaní štátnej skúšky (príp. doklad rovnocenný podľa práva EÚ).

 

3.2        Uchádzač musí predložiť zoznam poskytnutých služieb, týkajúcich sa vzdelávania, ktoré boli zrealizované za  posledné 3 roky,  (t. z. od 24.09.2007  do 24.09.2010), s uvedením  všetkých náležitostí, ktoré vyžaduje § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – t. z. s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby zmluva (referencia), ktorou preukazuje uchádzač splnenie tejto podmienky nebola staršia ako 3 roky, ibaže by sa stále plnila) a zmluvná cena za rok, resp. za obdobie trvania zmluvy, ak bola zmluva uzavretá na obdobie kratšie ako 1 rok bola vyššia ako 10.000,- € bez DPH. Tento zoznam (referencia)  musí byť  potvrdený zmluvnou stranou (t. z. verejným obstarávateľom, ak bol zmluvnou stranou verejný obstarávateľ  alebo odberateľom služieb; ak to nie je možné, nahradí uchádzač potvrdenie vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení). Uchádzač musí na splnenie tejto  podmienky predložiť aspoň tri takéto referencie. Verejný obstarávateľ uzná aj prípad, ak by uchádzač predložil dve alebo jednu požadovanú referenciu, avšak hodnota týchto dvoch referencií v súčte alebo hodnota jednej referencie musí byť min. 30.000,- € bez DPH a žiadna referencia nesmie byť nižšia ako 10.000,- €. V prípade nesplnenia týchto podmienok, bude uchádzač vylúčený a ním predložená ponuka nebude vyhodnocovaná.

 

     3.3    Údajmi o technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na poskytnutie služby, konkrétne uchádzač preukáže, že má k dispozícií, resp. pre plnenie zmluvy s verejným obstarávateľom bude mať k dispozícií  on-line systém pre správu školení, ktorý je špecifikovaný v časti B.1 týchto podkladov. Uchádzač preukáže túto skutočnosť tým, že ako súčasť ponuky vloží do ponuky prístupové heslo do (demo) on-line systému pre správu školení.  V prípade, ak uchádzač nemá  ku dňu predloženia ponuky k dispozícií  on-line systém pre správu školení, je povinný ho zabezpečiť najneskôr do dňa, v ktorom nadobudne účinnosť zmluva, ktorú uzavrie verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom v tejto zákazke. V tomto prípade je uchádzač povinný preukázať verejnému obstarávateľovi, že reálne bude najneskôr do dňa, v ktorom nadobudne účinnosť zmluva, ktorú uzavrie verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom v tejto zákazke mať k dispozícií pre plnenie zmluvy s verejným obstarávateľom on-line systém pre správu školení v zmysle týchto podkladov a to konkrétne zmluvou, z ktorej bude zreteľne vyplývať, že najneskôr do dňa, v ktorom nadobudne účinnosť zmluva, ktorú uzavrie verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom v tejto zákazke bude mať tento systém  zabezpečený a plne funkčný a k dispozícií pre plnenie zmluvy s verejným obstarávateľom v zmysle týchto podkladov (napr. zmluva o vytvorení diela, licenčná zmluva a pod.)

                 Uchádzač zároveň v prípade, ak nemá  ku dňu predloženia ponuky verejnému obstarávateľovi k dispozícií  on-line systém pre správu školení predloží v ponuke čestné vyhlásenie uchádzača, že najneskôr do dňa, v ktorom nadobudne účinnosť zmluva, ktorú uzavrie verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom v tejto zákazke bude mať tento systém  zabezpečený a plne funkčný a k dispozícií pre plnenie zmluvy s verejným obstarávateľom v zmysle týchto podkladov. Vzor tohto čestného vyhlásenia tvorí prílohu k tejto časti podkladov.

 

3.4  Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť však musí v ponuke preukázať relevantným dokladom – napr. zmluvami (nájomnými, o výpožičke, a pod.) Verejný obstarávateľ požaduje, aby tieto doklady –napr. zmluvy boli súčasťou ponuky uchádzača a to ako originál alebo ako úradne overená fotokópia a bude v nich presne špecifikované o aké technické a odborné kapacity ide a bude v nich aj výslovne uvedené, príp. k zmluvám bude doložené aj vyhlásenie osoby poskytujúcej svoje technické a odborné kapacity o tom, že umožní uchádzačovi reálne využívanie týchto kapacít). Podmienky uvedené vyššie v tomto bode musia byť však splnené (t. z. napr. budú predložené referencie aj za túto osobu a podobne).

 

4. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa zabezpečenia kvality a environmentálneho manažérstva

 

Uchádzač v  ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukáže zabezpečenie kvality a environmentálneho manažérstva:

Nevyžaduje sa.

 

5. Všetky dokumenty požadované v tejto časti musia byť predložené verejnému obstarávateľovi v originálnom vyhotovení alebo ako úradne  overená kópia dokumentu, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak – napr. pri účtovných závierkach, faktúrach.

 

6. Ak uchádzač nepredloží niektorý z dokumentov požadovaných verejným obstarávateľom v tejto časti podkladov alebo predloží nepravdivé alebo skreslené informácie, prípadne predloží neplatné doklady bude zo zákazky vylúčený.

 

 

D.   Poskytovanie súťažných podkladov                                              

Podmienkou pre poskytnutie súťažných podkladov je predloženie (doručenie) písomnej žiadosti uchádzača o vydanie súťažných podkladov verejnému obstarávateľovi – konkrétne p. Ďurovcovej a to najneskôr do 10.09.2010 do 13,00 hod..

Súťažné podklady je možné prevziať si aj osobne na adrese: MIKON spol. s r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov v pracovných dňoch v čase od 8,00 – 11,00 a 13,00 – 15,00 hod., najneskôr však do 10.09.2010 (do 13,00 hod.) u osoby zodpovednej za poskytovanie podkladov: p. Ďurovcovej, sekretariát konateľa (4. poschodie).

 

      Úhrada za súťažné podklady:                                                                                                           

       Výška úhrady 0,- €   Mena EUR

 

E.     Uplynutie lehoty na predloženie ponúk:                                                                                      deň: 24    mesiac: september  rok:  2010   hodina: 10,00 h.

 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť (t. z. miesto predkladania ponúk):

Ponuky je potrebné doručiť obstarávateľovi osobne – počas prevádzkových  hodín verejného obstarávateľa alebo poštou pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na adresu:

Názov:  MIKON spol. s r.o.

Obec (mesto): Púchov

PSČ: 020 01

Ulica: Trenčianska

Číslo: 452

Poschodie: 4

Miestnosť: č. dv.: sekretariát konateľa

         Prevádzková doba verejného obstarávateľa, počas ktorej je možné doručiť  osobne ponuku je: v pracovných dňoch - Pondelok - Piatok, v čase od 8,00 – 11,00 a 13,00 – 15,00 hod.

                                                                           

 

 

F.     Otváranie obálok s ponukami:                                                                                                                            deň: 24    mesiac: september  rok:  2010   hodina: 14,00 h.

 

          Miesto otvárania obálok s ponukami :

Názov:  MIKON spol. s r.o.

Obec (mesto): Púchov

PSČ: 020 01

Ulica: Trenčianska

Číslo: 452

Poschodie: 4

Miestnosť: č. dv. sekretariát konateľa

 

G.

 

    Informácia o zverejnení vo Vestníku verejného obstarávania:

       Dňa 01.09.2010 bolo pod č. 360/2010 publikované oznámenie o uverejnení tejto výzvy v súlade s § 25 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

H.   Kritériá na  vyhodnotenie ponúk a ich relatívna váha:

       Cena za celý predmet obstarávania...........................................................100 bodov

 

I.    Doplňujúce informácie:

10.1  Implementácia projektu: „Rozvoj manažérskych, jazykových, IT zručností a outplacement pre zamestnancov spoločnosti MIKON, spol. s r.o.“

Kód ITMS:                       27110230386            

Číslo výzvy:                     DOP-SIA-2009/1.2.1/01

Operačný program:        Zamestnanosť a sociálna inklúzia               

Spolufinancovaný fondom:         Európsky sociálny fond

Prioritná os:                    1 Podpora rastu zamestnanosti

Opatrenie:                       1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania

Schéma štátnej pomoci:            Schéma ŠP-2/2009

 

HOME        -common- ESF logo new-web.jpg                 -common- ZASI-Logo-CMYK.jpg           

 

 

 

10.2  Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške  15.000 €. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

 

10.3  Ďalšie doplňujúce informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

                 

V Púchove, dňa 03.09.2010

 

                                                                                              .............……………………….……

               Ing. Miroslav Crkoň, konateľ