Home  |  English  |  Deutsch |  Pусский

 

 
  Hlavné oblasti výroby
  Systém riadenia kvality
  Nájdete nás
Kontakt
Kariéra
Realizácia projektov
z fondov EU
 
 
Priemyselný výskum silenblokov pre nadmerné zaťaženie pri extrémnych teplotách v oblasti priemyselného využitia  

Propagácia projektu (vývesná tabuľa)

     

propagacia projektu


Ciele projektu
     


 

Projekt "Priemyselný výskum silenblokov pre nadmerné zaťaženie pri extrémnych teplotách v oblasti priemyselného využitia" spadá v rámci vecných priorít výskumu a vývoja Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 pod prioritu Progresívne materiály a technológie.

Cieľom projektu je získanie poznatkov o vplyve vysokých a nízkych teplôt, veľkých rozsahov zmien teplôt v čase, vibrácií a zmien tlakov a špecifických chemických vplyvoch na vlastnosti silenblokov, za účelom vytvorenia technologických postupov pre prípravu silenblokov vhodných pre priemyselné použitie v podmienkach nadmernej záťaže a pri extrémnych teplotách. Silenbloky sa v priemyselnej praxi, napr. v automobilovom, a železničnom priemysle, ale aj v produktoch pre domácnosti stretávajú s rôznymi vplyvmi prostredia, ktoré majú vplyv na ich funkčnosť a životnosť. Pôsobia na ne vysoká teplota, teplota pod bodom mrazu, časté striedanie teplôt, tlak, vibrácie, chemické látky (voda, brzdná kvapalina, olej) a podobne. Pre zachovanie konkurencieschopnosti musia subjekty súkromného sektora inovovať výrobné postupy v súlade s narastajúcimi požiadavkami zákazníkov. Za týmto účelom je nevyhnutné realizovať priemyselný výskum, ktorého výsledkom bude technologický postup umožňujúci zaradiť nové výrobky do praxe. Keďže súkromný sektor potrebuje využiť na riešenie cieľa špičkových odborníkov z rôznych oblastí, prirodzene sa obracia na výskumné organizácie a univerzity. Tak vznikla myšlienka spojiť znalosť priemyselnej a obchodnej praxe žiadateľa, spoločnosti MIKON, spol. s r.o. a s výskumné kapacity STU. Komplementarita poznatkov materiálovo-technického vybavenia boli dôvodom spolupráce žiadateľa a partnera.

Žiadateľ bude skúmať najmä experimentálnu výrobu vzoriek a variantné zložení zmesí. Partner projektu bude skúmať oblasť simulácií procesov prípravy zmesí a variantného tvarovania vzoriek, vplyv teplôt, vysokých tlakov, vibrácií a špecifických chemických vplyvoch na vlastnosti silenblokov alebo ich komponentov. Validovácia výsledkov v reálnych podmienkach u žiadateľa zároveň získať poznatky o využiteľnosti simulačných nástrojov pri projektoch experimentálneho vývoja, ktoré budú na tento projekt priemyselného výskumu nadväzovať.

Projekt bude realizovaný podľa štandardizovaných postupov projektového manažmentu, v rámci ktorých je stanovená štruktúra riadenia projektu. Zodpovednosť za projekt bude niesť projektový manažér zodpovedajúci aj za finančné riadenie. Sú stanovené taktiež zodpovednosti za prvotnú evidenciu, mzdy a účtovníctvo projektu.

Realizáciu aktivít budú zabezpečovať odborní pracovníci - riešitelia projektu, počíta sa tiež so zapojením doktorandov a študentov, tak, aby sa realizácia projektu využila aj pre skvalitnenie vzdelávacieho procesu partnera projektu.

Žiadateľ, spoločnosť MIKON, spol. s r.o. je inovatívnou spoločnosťou s vlastnými výskumno-vývojovými kapacitami pre potreby svojej výrobnej činnosti. Disponuje vhodnou komplementárnou infraštruktúrou, viacerými dosiahnutými výsledkami výskumu a vývoja, ktoré využíva vo svojej podnikateľskej činnosti. Riešiteľský kolektív má dostatočné praktické skúsenosti s riešením výskumných úloh a prenosom ich výsledkov do podnikateľskej praxe. Partner projektu v súčasnosti disponuje špičkovými riešiteľskými kolektívmi a potrebnou komplementárnou infraštruktúrou.

Významnou skutočnosťou a dodatočnou pridanou hodnotou projektu je komplementarita s existujúcim prebiehajúcim výskumom a nadväznosť na jeho dosiahnuté výsledky ako aj efektivita prenosu výstupov výskumu do praxe pri pozitívnom dopade na vzdelávací proces (vrátane zapojenia študentov a doktorandov u partnera projektu).

Na základe udržania systému spolupráce žiadateľa – MSP a partnera – výskumnej organizácie, predpokladáme finančnú udržateľnosť projektu aj po skončení jeho financovania zo zdrojov EÚ. Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť zabezpečená prostredníctvom využitia existujúcej infraštruktúry a riadiacich a vedeckovýskumných štruktúr žiadateľa i partnera projektu, ktoré budú realizáciou projektu ďalej posilnené (zabezpečenie časti novej infraštruktúry, účasť doktorandov a študentov na realizácií výskumu v rámci predkladaného projektu). Predkladaný projekt priemyselného výskumu je nastavený tak, že umožní realizáciu nadväzujúcich projektov experimentálneho vývoja.

 
 
Zakúpené strojné zariadenia v projekte
     
    Vstrekolis REP V 39
Vstrekolis REP V 69
Vytlačovací agregát
Striekacie zariadenie
Formy
 
 
Fotky z riešenia úloh z jednotlivých typových rozmerov
 
       
 
Fotky zo stretnutí projektového tímu