Home  |  English  |  Deutsch |  Pусский

 

 
  Hlavné oblasti výroby
  Systém riadenia kvality
  Nájdete nás
Kontakt
Kariéra
Realizácia projektov
z fondov EU
 
 
Priemyselný výskum v oblasti hriadeľových tesnení v extrémnych podmienkach a špeciálnych EVA materiálov  

Propagácia projektu (vývesná tabuľa)

     

propagacia projektu


Ciele projektu
     


  B2 Väzba na príslušné ciele výzvy  

Zabezpečiť prenos poznatkov v oblasti hriadeľových tesnení v extrémnych podmienkach a špeciálnych EVA materiálov.

Uvedený cieľ súvisí s globálnym cieľom operačného programu "modernizácia a zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja a skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl tak, aby prispievali k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov, tvorbe nových pracovných miest a zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu na vysokých školách" súvisí tento cieľ tak, že rovnako, ako globálny cieľ OP smeruje ku zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky (zabezpečením využiteľnosti poznatkov vedy a výskumu do formy praktickej využiteľnosti v priemyselnej praxi).

 

Cieľom výzvy na ktorý sa viaže strategický cieľ predkladaného projektu je "Zvyšovanie miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a technológií a tým prispievanie k zvyšovaniu hospodárskeho rastu regiónov a celého Slovenska."

Definovaný strategický cieľ projektu "Zabezpečiť prenos poznatkov v oblasti hriadeľových tesnení v extrémnych podmienkach a špeciálnych EVA materiálov." smeruje k naplneniu tohto cieľu výzvy prostredníctvom vytvorenia rámca pre zameranie výskumu v navrhovanej oblasti smerom k praktickej využiteľnosti týchto poznatkov. Prenos týchto poznatkov má značný hospodársky význam, nakoľko praktické aplikácie sa dotýkajú viacerých priemyselných odvetví.

 
 
B4 Väzba na strategický cieľ projektu
 
  Podpora výskumu v oblasti hriadeľových tesnení využiteľných v extrémnych podmienkach Pre dosiahnutie strategického cieľa projektu "Zabezpečiť prenos poznatkov v oblasti hriadeľových tesnení v extrémnych podmienkach a špeciálnych EVA materiálov" je nevyhnutné realizovať výskumné aktivity, ktoré zabezpečia získanie nových poznatkov v oblasti vplyvu extrémnych hodnôt teploty a tlaku, ako aj chemických látok na hriadeľové tesnenia v súlade s potrebami praktického využitia pri priemyselných aplikáciách.  
       
  Podpora výskumu v oblasti špeciálnych EVA materiálov Pre dosiahnutie strategického cieľa projektu "Zabezpečiť prenos poznatkov v oblasti hriadeľových tesnení v extrémnych podmienkach a špeciálnych EVA materiálov" je nevyhnutné realizovať výskumné aktivity, ktoré zabezpečia získanie nových poznatkov v tejto oblasti potrebných pre praktické využitie. Uvedené aktivity vyžadujú dostatočné odborné a technické kapacity, ktoré budú realizáciou predkladaného projektu zabezpečené.  
       
    Vstrekolis REP V 39
Vstrekolis REP V 69
Orezávanie zariadenia
Skúšobne zariadenie Stand pre hriadeľové tesnenia
Merač nánosov spojovacieho materiálu
Viskozimeter
Reometer
Trhačka
Tvrdomer
Optické meradlo
Mikrometer
Mikroskop
Laboratórna váha
Formy
Nástroje na kovové diely pre hriadeľové tesnenia